មើល​ទៅ​យើង​មិន​អាច​រក​អ្វី ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​នោះ​ទេ។ ប្រហែល​ការ​ស្វែង​រក​អាច​ជួយ​អ្នក​បាន។